DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

 

 

Vsebina (izvlečki)

Pregled številk

11: 1 (1963)    27: 2 (1979)    31: 1 (1983)    35: 1 (1987)    36: 1 (1988)    40: 3-4 (1995)    42: 2 (1999)    43: 3 (2000)    44: 1-2 (2001)    45: 2 (2002)    46: 1 (2003)    47: 1 (2004)    47: 2 (2004)    48: 1 (2005)    48: 2 (2005)    49: 1 (2006)    49: 2 (2006)    50: 1 (2007)    50: 2 (2007)    51: 1 (2008)    51: 2 (2008)    52: 1 (2009)    52: 2 (2009)    53: 1 (2010)    53: 2 (2010)    54: 1 (2011)    54: 2 (2011)    55: 1 (2012)    55: 2 (2012)    56: 1 (2013)    56: 2 (2013)    57: 1 (2014)    57: 2 (2014)    58: 1 (2015)    58: 2 (2015)    59: 1 (2016)    59: 2 (2016)    60: 1 (2017)    60: 2 (2017)    61: 1 (2018)    61: 2 (2018)    62: 1 (2019)    62: 2 (2019)    63: 1 (2020)    63: 2 (2020)    64: 1 (2021)    64: 2 (2021)    65: 1 (2022)    65: 2 (2022)   

Pregled vsebine: letnik 48, številka 2 (2005)


Ranunculo traunfellneri-Paederotetum luteae : nova asociacija skalnih razpok v Julijskih alpah (Jugovzhodne Apneniške Alpe)


SURINA Boštjan

Izvleček

V prispevku je kratko predstavljena vegetacija skalnih razpok v Krnskem pogorju (Julijske Alpe). Asociacija Ranunculo traunfellneri-Paederotetum luteae je opisana na novo in v sintaksonomskem oziru pripada zvezi Cystopteridion fragilis . Ostale ugotovljene ali potrjene asociacije so Valeriano elongatae-Asplenietum viridis var. geogr. Campanula zoysii ( Cystopteridion ), Potentillo clusianae-Campanuletum zoysii , Campanulo carnicae-Moehringietum villosae, Paederoto luteae-Minuartietum rupestris, Saxifragetum squarroso-crustatae in Potentilletum nitidae ( Androsaci-Drabion tomentosae ).

Ključne besede

vegetacija, fitocenologija, fitogeografija, Asplenietea trichomanis , Cystopteridion , endemizem, Alpe


Vrsta Geum allepicum Jacq. v Sloveniji


VREŠ Branko

Izvleček

Prispevek obravnava prvo (subspontano) pojavljanje alepske sretene Geum allepicum Jacq. v Sloveniji, njene morfološke znake, opis rastišča in določevalni ključ. Vrsta je bila najdena maja leta 2000 na parkovni trati v središču Ljubljane (9953/1 – UTM 33T VM60) skupaj z navadno sreteno ( Geum urbanum L.) in njunim križancem Geum x spurium Fisch. & Mey.

Ključne besede

Slovenija, flora, Geum allepicum


Vprašanja kot izhodišče za primerjavo bioloških učbenikov in delovnih zvezkov


STRGAR Jelka

Izvleček

V raziskavi smo analizirali tri učbeniške komplete in en učbenik za biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole. Za kriterij smo izbrali število in strukturo vprašanj, ki jih je mogoče vrednotiti po Bloomovi taksonomiji kognitivnih ciljev.

Pisci učnih gradiv očitno različno pojmujejo vlogo učbenika in delovnega zvezka v učnem procesu, saj so se pokazale razlike tako v številu kot v tipu vprašanj. Obravnavani učbeniški kompleti vsebujejo od 1.1 do 1.4 vprašanj na stran, večinoma je večji delež vprašanj v delovnih zvezkih. Posebnost je en učbenik, v katerem ni vprašanj za učence. Analiza vprašanj po Bloomovi lestvici kognitivnih stopenj je pokazala statistično pomembne razlike med učbeniškimi kompleti. Povprečna vrednost kognitivne stopnje vprašanj v učbeniških kompletih se giblje med 1.7 in 2.1.

Vprašanja so samo en pokazatelj didaktične obdelanosti učbeniškega kompleta, vendar rezultati kažejo, da so v osnovnošolskih bioloških učnih gradivih preveč poudarjeni nižji kognitivni cilji, predvsem poznavanje, premalo pa je višjih kognitivnih ciljev.

Ključne besede

učbeniki, evalvacija, Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev


IN MEMORIAM - Prof. dr. Miran Vardjan, 1919 – 2005


GOGALA Nada

 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba:
15.3.2010