DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

   

 

NAVODILA AVTORJEM

1. Vrste prispevkov

a) ZNANSTVENI ČLANEK je celovit opis originalne raziskave in vključuje teoretični pregled tematike, podrobno predstavljene rezultate z diskusijo in sklepe ter literaturni pregled: shema IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion). ABS v tej kategoriji objavlja tudi metodološke članke, v kolikor gre za izvirno metodo, ki še ni bila objavljena drugje ali pa gre za nov in izviren način uporabe sicer že znane metode. Oceno o izvirnosti sprejme uredništvo, če je potrebno po posvetu z recenzenti. Priporočena dolžina članka je do 15 strani z dvojnim razmikom vrstic vključno s tabelami in slikami. Recenzirata ga dva recenzenta.
b) PREGLEDNI ČLANEK objavi revija po posvetu uredniškega odbora z avtorjem. Število strani je lahko večje od 15. Recenzirata ga dva recenzenta.
c) KRATKA NOTICA je originalni prispevek z različnih bioloških področij (sistematike, biokemije, genetike, fiziologije, mikrobiologije, ekologije itd.), ki ne vsebuje podrobnega teoretičnega pregleda. Njen namen je seznaniti bralca s preliminarnimi ali delnimi rezultati raziskave. Dolžina naj ne presega 5 strani. Recenzira ga en recenzent.
d) KONGRESNA VEST seznanja bralce z vsebinami in sklepi pomembnih kongresov in posvetovanj doma in v tujini.
e) DRUŠTVENA VEST poroča o delovanju slovenskih bioloških društev.

 

2. Originalnost prispevka

Članek, objavljen v reviji Acta Biologica Slovenica, ne sme biti predhodno objavljen v drugih revijah ali kongresnih knjigah.

 

3. Jezik

Besedila naj bodo pisana v angleškem jeziku, izjemoma v slovenskem, če je tematika zelo lokalna. Kongresne in društvene vesti so praviloma v slovenskem jeziku.

 

4. Naslov prispevka

Naslov mora biti kratek, informativen in razumljiv. Napisan mora biti v angleškem in slovenskem jeziku. Za naslovom sledijo imena avtorjev in njihovi polni naslovi (če je le mogoče, tudi številka faxa in/ali e-pošta). Jasno mora biti označeno, kdo je korespondenčni avtor in h kateremu avtorju spada kateri naslov, če je naslovov več.

 

5. Izvleček - Abstract

Podati mora jedrnato informacijo o namenu, uporabljenih metodah, dobljenih rezultatih in zaključkih. Dolžina za znanstveni članek naj bo do 250 besed, za kratko notico pa 100 besed. Članek mora imeti izvleček napisan tako v angleščini kot v slovenščini.

 

6. Ključne besede - Keywords

Število naj ne presega 10 besed, predstavljati morajo področje raziskave, predstavljene v članku. Člankom v slovenskem jeziku morajo avtorji dodati ključne besede v angleškem jeziku.

 

7. Tekoči naslov - Running title

Krajša verzija naslova, ki naj nima več kot 60 znakov s presledki.

 

8. Uvod

Nanašati se mora le na tematiko, ki je predstavljena v članku ali kratki notici.

 

9. Slike in tabele

Tabele in slike (grafi, dendrogrami, risbe, fotografije idr.) naj v članku ne presegajo števila 10, v članku naj bo njihovo mesto nedvoumno označeno. Ves slikovni material naj bo v elektronski obliki. Tabele naj bodo tipkane na posebnih straneh (v tabelah naj bodo le vodoravne črte). Naslovi tabel in slik ter legende so v slovenskem in angleškem jeziku. Pri citiranju tabel in slik v besedilu uporabljamo okrajšave (npr. Tab. 1 ali Tabs. 1-2, Fig.1 ali Figs. 1-2; Tab. 1 in Sl. 1). V naslovu legende uporabimo polno ime (npr. Figure 1, Table 2 itd.) pisano krepko, ki mu sledi kratek naslov slike ali tabele prav tako pisan krepko. Če ima slika več panelov, morajo biti le-ti nedvoumno označeni z velikimi tiskanimi črkami (A, B, …). V legendi mora biti vsak del slike pojasnjen v abecednem vrstnem redu. Pojasnilo za vsak panel se začne s krepko veliko tiskano črko (A), pomišljajem in nato nadaljuje z besedilom.

 

10. Kvaliteta slikovnega materiala

S prvo številko 53. letnika ABS prehaja na povsem elektronski način obdelave slikovnega materiala. Vse slike je tako potrebno poslati izključno v elektronski obliki. Vse slike v reviji so bodisi popolnoma črno-bele bodisi v sivinah (ang. halftone). Avtorje naprošamo, da že v osnovi slike pripravijo v pravilni obliki in se s tem izognejo nepotrebnim zamudam pri pripravi za tisk, predvsem zaradi morebitnih problemov s kontrasti in ločljivostjo. Jasnost in ločljivost na slikah in grafih predstavljenih informacij je odgovornost avtorja. Uredništvo si pridržuje pravico, da zavrne nejasne in slabo berljive slike in grafične prikaze. Ločljivost slik s sivinami mora biti najmanj 300 d.p.i., za popolnoma črno-bele pa 600 d.p.i. Najmanjše črke in številke na sliki ne smejo biti manjše od 8 pik (višina 2 mm). Debelina črt naj ne bo tanjša od 0,5 pike. Družine pisav, ki so dovoljene na slikah, so Times, Times New Roman, Helvetica in Arial, pri čemer naj bodo vse slike v posameznem članku opremljene z istim tipom pisave. Slike naj bodo pripravljene v TIFF, EPS ali PDF formatu, pri čemer je najprimernejši TIFF format (končnica *.tif). Pri shranjevanju slik v *.tif datoteke avtorjem predlagamo uporabo LZW ali ZIP kompresije za zmanjšanje velikosti datotek. Za fotografije je sprejemljiv tudi JPEG format (končnica *.jpg) z nizko stopnjo kompresije, pri čemer si uredništvo prav tako pridržuje pravico zavrnitve fotografij slabe kvalitete. Preden pošljete sliko v EPS formatu se prepričajte, da so vsi znaki v njej zapisani pravilno (npr. odprite in si oglejte datoteko s programom Ghostview oz. GSview - odvisno od operacijskega sistema) ali s programom Adobe Photoshop). Pri formatu PDF se prepričajte, da ste za pripravo *.pdf datoteke uporabili kompresijo, ki ne spreminja njene vsebine (primerni sta LZW ali ZIP, neprimerna pa JPEG, ki je sicer privzeta nastavitev). Slik narejenih v programih Microsoft Word, Excel, PowerPoint ipd. brez pretvorbe v enega od zgoraj navedenih formatov ne bomo sprejeli v tisk, enako velja za slike iz drugih grafičnih programov (Corel Draw, Adobe Illustrator, ipd.). Slike naj bodo pripravljene v končni velikosti, ki bo objavljena v reviji. Širina slike je lahko največ 12,5 cm, višina pa 19 cm (širina in višina besedila na strani).

 

11. Zaključki

Članek končamo s povzetkom glavnih ugotovitev, ki jih lahko zapišemo tudi po točkah.

 

12. Povzetek - Summary

Članek, ki je pisan v slovenskem jeziku, mora vsebovati še obširnejši angleški povzetek. Velja tudi obratno.

 

13. Literatura

S prvo številko 53-ega letnika ABS prehaja na nov, poenostavljen način citiranja. Pomembne razlike so: Ni več uporabe malih velikih črk ("small caps"). V besedilu uporaba 'and' namesto '&' pri dveh avtorjih in 'et al.' namesto '& al.' pri več avtorjih. Pri citiranju člankov v besedilu v slovenskem jeziku se 'in' uporablja namesto 'and', 'in sod.' pa namesto 'et al.'. V seznamu literature si pri vseh avtorjih sledijo priimek in začetnica oz. začetnice imen.

Uporabljene literaturne vire citiramo med tekstom. Če citiramo enega avtorja, pišemo Allan (1995) ali (Allan 1995), če sta dva avtorja (Trinajstić and Franjić 1994) oziroma pri članku v slovenščini (Trinajstić in Franjić 1994), če je več avtorjev (Pullin et al. 1995) oziroma v slovenščini (Pullin in sod. 1995). Kadar navajamo citat iz večih del hkrati, pišemo (Honsig-Erlenburg et al. 1992, Ward 1994a, Allan 1995, Pullin et al. 1995). V primeru, če citiramo več del istega avtorja, objavljenih v enem letu, posamezno delo označimo s črkami a, b, c itd. (Ward 1994a,b). Če navajamo dobesedni citat, označimo dodatno še strani: Toman (1992: 5) ali (Toman 1992: 5-6). Seznam literature uredimo po abecednem redu. Vsak zapis začnemo s priimkom prvega avtorja, vejico ter začetnico(ami) imen(a) in nadaljujemo na enak način s preostalimi avtorji ločenimi z vejicami. Sledi leto izdaje in naslov članka, mednarodna kratica za revijo (časopis), volumen, številka v oklepaju (neobvezno) in strani po naslednjem vzorcu:

Mielke, M.S., Almeida, A.A.F., Gomes, F.P., Aguilar, M.A.G., Mangabeira, P.A.O., 2003. Leaf gas exchange, chlorophyll fluorescence and growth responses of Genipa americana seedlings to soil flooding. Experimental Botany, 50 (1), 221-231.

Knjige, poglavja iz knjig, poročila, kongresne povzetke citiramo sledeče:

Allan, J. D. 1995: Stream Ecology. Structure and Function of Running Waters, 1st ed. Chapman & Hall, London, 388 pp.

Pullin, A. S., McLean I. F. G., Webb M. R., 1995. Ecology and Conservation of Lycaena dispar: British and European Perspectives. In: Pullin, A. S. (ed.): Ecology and Conservation of Butterflies, 1st ed. Chapman & Hall, London, pp. 150-164.

Toman, M. J. 1992: Mikrobiološke značilnosti bioloških čistilnih naprav. Zbornik referatov s posvetovanja DZVS, Gozd Martuljek, pp. 1-7.

14. Format in oblika članka

Članke sprejemamo izključno v elektronski obliki. Format naj bo Microsoft Word (*.doc) ali obogateno besedilo (*.rtf) v pisavi Times New Roman 12. Med vrsticami naj bo dvojni razmak, besedilo naj bo poravnano le levo, robovi besedila naj bodo 3 cm na vseh straneh, format papirja naj bo A4. Odstavki naj bodo med seboj ločeni s prazno vrstico. Naslov članka in naslovi poglavij naj bodo pisani krepko in v velikosti pisave 14 prav tako v pisavi Times New Roman. Morebitni naslovi podpoglavij naj bodo pisani v velikosti 12 ležeče. Vsa latinska imena morajo biti napisana ležeče. Uporabljene nomenklaturne vire navedemo v poglavju Metode. Glavnemu uredniku je potrebno oddati besedilo in ves slikovni material kot priponko elektronske pošte. Za namene recenzije so slike in tabele vključene v glavni *.doc ali *.rtf file (vsaka na svoji strani). Vseeno pa je ob oddaji rokopisa potrebno kot ločene priponke poslati tudi slike v obliki opisani pod točko 10. Vse strani (vključno s tabelami in slikami) morajo biti oštevilčene. Vse članke je potrebno pregledati glede strokovnih in jezikovnih napak pred pošiljanjem.

Kontrolni seznam elementov članka v angleškem jeziku (Za članek v slovenskem jeziku se smiselno uporablja enaka shema z zrcalnim zaporedjem slovenskih in angleških delov): 

Angleški naslov – (Times New Roman 14, krepko)

Slovenski naslov – (Times New Roman 14, krepko)

Imena avtorjev, kjer morajo biti jasno označeni naslovi oz. pripadnost inštituciji in ime korespondenčnega avtorja– (Times New Roman 12)

Naslov(i) avtor(jev) / naslovi inštitucij – (Times New Roman 12)

fax in/ali e-poštni naslov korespondenčnega avtorja – (Times New Roman 12)

Ključne besede v angleščini (keywords) – (Times New Roman 12)

Ključne besede v slovenščini – (Times New Roman 12)

Tekoč naslov (running title) – (Times New Roman 12)

Abstract v angleščini – (Times New Roman 12)

Izvleček v slovenščini – (Times New Roman 12)

Uvod – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Material in metode – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Rezultati – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Diskusija – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Povzetek v slovenščini – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Legende slik; vsaka v angleščini in v slovenščini – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko, Oznaka za posamezno sliko in naslov slike – Times New Roman 12 krepko)

Legende tabel; vsaka v angleščini in v slovenščini – (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko, Oznaka za posamezno tabelo in naslov slike – Times New Roman 12 krepko)

Zahvale (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Literatura (Times New Roman 12, naslov – Times New Roman 14 krepko)

Slike, ena na stran; oznaka slik levo zgoraj (Times New Roman 12 krepko)

Tabele, ena na stran; oznaka tabele levo zgoraj – (Times New Roman 12 krepko)

Oštevilčenje vseh strani – desno spodaj – (Times New Roman 12).

15. Rokopisna predloga

Running title: Insert, max 60 characters with spaces.

 

Title in the first language / Naslov v prvem jeziku

Title in the second language / Naslov v drugem jeziku

 

Author 1 (Name Surname)a, Author 2 (Name Surname)b*

 

a Affiliation of Author 1 (Institution, Address, Postal code, City, Country)

b Affiliation of Author 2 (Institution, Address, Postal code, City, Country)

 

*Correspondence / Korespondenca: author´s e-mail

 

Abstract: max 250 words, no paragraphs

 

Keywords: max 10, in alphabetical order, separated by comma

 

Izvleček: max 250 besed, brez odstavkov

 

Ključne besede: max 10, po abecedi, ločene z vejico

 

Introduction / Uvod

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm. Citation of references (author et al. year), several references separated by comma.

Materials and methods / Material in metode

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm, subtitles in italic. Citation of references (author et al. year), several references separated by comma.

Results / Rezultati

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm, subtitles in italic. Include citation of figures (Fig. X) and tables (Tab. Y). If several figures or tables are listed, they should be separated by comma.

Please use Arial font for figures (resolution min 300 dpi, formats tif, jpg, eps, pdf) and Times New Roman for tables.

 

Example of figure caption (use capital letters for subpanels):

Figure 1: Growth rate of … (A) and … (B). Include descriptions of presented values (mean, SD or SN, numerus, statistical differences,…).

Slika 1: Rast … (A) in … (B). Dodajte opis predstavljenih vrednosti (povprečje, SD ali SN, numerus, statistične razlike,…).

Example of table caption:

Table 1: Growth rate of … (A) and … (B). Include descriptions of presented values (mean, SD or SN, numerus, statistical differences,…).

Tabela 1: Rast … (A) in … (B). Dodajte opis predstavljenih vrednosti (povprečje, SD ali SN, numerus, statistične razlike,…).


Discussion / Razprava

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm, subtitles in italic. Citation of references (author et al. year), several references separated by comma. Include citation of figures (Fig. X) and tables (Tab. Y). If several figures or tables are listed, they should be separated by comma.


Conclusions / Zaključki

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm.


Summary

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm. Mandatory for papers in Slovene.

Povzetek

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm. Mandatory for papers in English.

Acknowledgements / Zahvala

Insert text. Indentation of the first line of the paragraph 0.75 cm.

References / Literatura

Example for a paper:

Wittmann, C., Pfanz, H., 2016. The optical, absorptive and chlorophyll fluorescence properties of young stems of five woody species. Environmental and Experimental Botany, 121, 83-93.

Example for a book:

Lepš, J., Šmilauer, P., 2003. Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press, Cambridge, 269 pp.

Example for a book chapter:

Lev-Yadun, S., Gould, K.S., 2008. Role of anthocyanins in plant defence. In: Winefield, C., Davies, K., Gould, K.S. (eds.): Anthocyanins. Springer, New York, pp. 22-28.

Example for a conference:

Kynard, B., O’Leary, J., 1990. Behavioral guidance of adult American shad using underwater AC electrical and acoustic fields. In: Proceedings of the International Symposium on Fishways ’90. Gifu, Japan, October 8–10, 131–135.

 

16. Recenzije

Vsak znanstveni članek bosta recenzirala dva recenzenta (en domači in en tuji), kratko notico pa domači recenzent. Pri člankih z izrazito lokalno tematiko, ki so izjemoma pisani v slovenskem jeziku, sta oba recenzenta domača. Avtor mora v spremnem dopisu, ki mora obvezno spremljati rokopis, predlagati najmanj enega tujega in enega domačega recenzenta. Končna izbira recenzentov je kljub vsemu diskrecijska pravica uredništva. Recenzenti ostanejo za avtorje anonimni. Možni izidi recenzij so 1. Sprejeto brez pripomb, 2. V osnovi sprejeto a potrebuje manjše spremembe, 3. V osnovi sprejeto a potrebuje pomembnejše spremembe, 4. Sprejemljivo a potrebuje večjo predelavo, 5. Nesprejemljivo v predloženi obliki. V primeru ocen 3 in 4 pred sprejetjem v tisk ustreznost popravkov potrdijo še enkrat recenzenti, ki so jih zahtevali. V primeru zavrnitve korespondenčni avtor prejme pisno negativno odločitev glavnega urednika, originalne materiale se izbriše iz arhiva ABS na posebno zahtevo pa se jih tudi vrne avtorju. Po objavi korespondenčni avtor prejme članek v elektronski *.pdf obliki.
 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba: 10.3.2010