Nazaj na domačo stran
Biološki inštitut ZRC SAZU

družina:


Iskanje po kriterijih:
Rodovno ime (latinsko): 

Vrstno ime (latinsko)::

Slovensko ime:
Čas cvetenja:

Življenjska oblika:

Rdeči seznam:


Za iskanje po delu besede lahko uporabite "*" - npr., če vpišete ver* v polje rod, boste dobili izpis vseh vrst, katerih rodovno ime se začne z ver (Verbascum ,Veratrum, Veronica).

Uporabljeni viri: Mala flora Slovenije 1999 (Martinčič & all.), Register flore Slovenije 1995 (Trpin & Vreš), Flora Europaea 1964-1993 (Tutin & all.), Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk RS Slovenije 1989 (Wraber T. & Skoberne)

Avtorji fotografij: Andrej Seliškar, Boštjan Surina, Branko Vreš, Robert Brus, Tomaž Seliškar, Branko Dolinar

© 2000 T. Seliškar, D. Trpin & B. Vreš; zadnja sprememba: 7.5.2001 (dodane fotografije)
Vsi podatki o vrstah in slikovno gradivo so zbrani v podatkovni zbirki FloVegSi.
Pripombe pošljite na naslov: as@zrc-sazu.si